Hen­ki­lö­ku­na­ta

Vastaanotollamme teitä  ja lemmikkiänne palvelee kolme eläinlääkäriä ja kaksi eläintenhoitajaa täysipäiväisesti.

Eläin­lää­kä­rit

Eläinlääkäri Sirkka Salmela valmistunut Eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä korkeakoulusta Helsingissä vuonna  1983. Vain kolme vuotta myöhemmin Sirkka perusti oman yksityisen  pie­ne­läin­vas­taan­o­ton, joka siirtyi nykyiselle paikalleen vuonna  1991.  Sirkka pitää erityisesti peh­my­to­sa­ki­rur­gias­ta ja hoitaa suurimman osan  vastaanottomme leikkauspotilaista.

 • Advanced Rabbit Medicine & Surgery  2014

Eläinlääkäri Sini-Maria Peltola valmistui Tarton Maaülikoolista Virossa vuonna 2013.  Sini-Maria on     tiennyt jo lapsesta saakka haluavansa jatkaa ätinsä eläinlääkärintyötä  ja ollut paljon mukana vastaanotolla pienestä pitäen. Sini-Maria on  erityisen kiinnostunut eläinten hampaiden hoidosta sekä  hevoslääketieteestä. Sini-Maria on käynyt useilla  jat­kokou­lu­tus­kurs­seil­la, joista esimerkkeinä:

 • Equine  Facial /Jaw Fractures &Sinus Access 2017
 • Advanced Diagnostic & Therepeutic Techniques in Equine Dentistry 2017
 • EVDS conference in Dublin 2016
 • SEP  Hevosten Hampaiden poisto ja  hampaiden sairaudet 2015
 • Accesia Dentistry II 2015 (koira, kissa)
 • Accesia Dentistry I 2015 (koira , kissa)
 • Rossdales Non Pregnant Mare  2015
 • He­vos­ten­hen­gi­tys­tei­den ja vatsaontelon ultraääni 2014
 • Essensials of Equine Reproduction 2014
 • Advanced Rabbit Medicine & Surgery  2014
 • Equine Joint  Ultrasonography & Joint Therapy  2014
 • American School of Equine Dentistry   2012

Eläinlääkäri Sini Tuovinen valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi 2016 Helsingin Yliopistosta.  Sini on kiinnostunut pieneläinten iho-ongelmista. Vapaa ajallaan Sini  harrastaa agilitia ja näyttelyitä bel­ling­to­nin­ter­rie­rei­den­sä kanssa sekä  nauttii kissojensa seurasta.

 • Virallinen pol­vi­lum­pio­luk­saa­tio kurssi 2019
 • ESAVA Dermatology I 2016

Eläinlääkäri Oleg Melentev on suorittanut 28.6.1993 eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon Venäjällä,  Pietarin eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä instituutissa. Työskentelin  eläinlääkärinä Pietarin po­lii­si­koi­ra­lai­tok­sel­la, pieneläinklinikassa,  opettajana Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa.  Melentev on 30.5.2002 saavuttanut Venäjällä eläinlääketieteiden  kandidaatin oppiarvon väitöskirjallaan (eläinlääkärin tehtävät  po­lii­si­koi­ra­lai­tok­ses­sa), ammattiaine 16.00.03 eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen  mikrobiologia, virusoppi, eläinepidemiologia, mykologia, immunologia ja  mikotoksikologia. Lisäksi Melentev on jatkokouluttautunut muun muassa  Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa pienten  kotieläinten (koirien ja kissojen) sairauksiin. 17.02.2010  federatiivisen opinto- ja tiedealan valvontalaitoksen antamalla  määräyksellä hänelle on myönnetty lintujen ja turkiseläinten sairauksien  dosentin arvonimi. Hänellä on 43 omaa julkaisua tieteellisissä  aikakauslehdissä, sekä tieteellisissä kon­fe­rens­si­jul­kai­suis­sa.

Oleg  Melentev on 01.9.2016-20.3.2019 suorittanut hyväksytysti Euroopan  talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon  suorittaneet eläinlääkärin laillistamisen edellytyksenä olevat, maa- ja  met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön asetuksen mukaiset Helsingin yliopiston  järjestämät kuulustelut sekä kliinisen potilastyön arviointi ja  Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton määrätyt harjoittelut. Ruokavirasto on  5.4.2019 myöntänyt hänelle oikeuden harjoittaa eläin­lää­kä­ri­nam­mat­tia  laillistettuna eläinlääkärinä.

RU:

Ветеринарный врач Олег Мелентьев закончил с отличием 28.6.1993 Санкт-Петербургскую государственную  академию ветеринарной медицины. Работал ветеринарным врачом в Центре  кинологической службы Управления вневедомственной охраны ГУВД  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в центре ветеринарной медицины  Ветус, преподавателем в академии ветеринарной медицины. В 2002 году  защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат ветеринарных  наук по теме «Ветеринарное обеспечение служебного собаководства»  (специальность 16.00.03, ветеринарная микробиология, вирусология,  эпизоотология, микология и микотоксикология). В 2002 году прошел  повышение квалификации по болезням собак и кошек. В 2010 году решением  федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ему присвоено  ученое звание доцента по кафедре болезней птиц и пушных зверей. Олег  Мелентьев опубликовал 43 статьи в научных журналах и материалах  конференций по болезням собак и кроликов.

Олег Мелентьев  01.9.2016-20.3.2019 успешно прошел обучение и сдал экзамены,  организуемые факультетом ветеринарной медицины университета г.  Хельсинки, а так же прошел клинические практики, необходимые для  признания его квалификации и получения права заниматься врачебной  практикой на территории Финляндии в соответствии с регламентом  министерства сельского и лесного хозяйства. Решением ведомства по  безопасности продуктов питания 5.4.2019 ему присвоено право заниматься  ветеринарной практикой в Финляндии.


oleg.melentev@fimnet.fi

Hoitajat

Kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­ja Assi Hall on ollut vastaanotolla op­pi­so­pu­mus­kou­lu­tuk­ses­sa vuodesta 2012 ja valmistui kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­jak­si Helsingin Amiedusta 2014.

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tet­ta­va Mira Hämäläinen aloitti työskentelyn vastaanotolla loppuvuodesta 2015. Mira opiskelee kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­jak­si Helsingin Amiedussa.

Vas­taan­ot­toa­pu­lai­se­na toimii Henna Laakkonen. Klinikalla töissä ollut 2017 lähtien, koulutukseltaan lähihoitaja. Innokas koira harrastelija ja näyttelyissä kävijä.

Ota yhteyttä

Puhelin

05 345 6375

Privacy Policy